خیر، ردیاب‌ دیسکاور دارای یک باتری داخلی است که پس از قطع برق خودرو، توسط باتری داخلی عمل ردیابی را انجام می‌دهد. (با توجه به فواصل زمانی اعلام نقاط چند ساعت تا چند ماه متفاوت است).