بله، با انتخاب آیکن تنظیمات، آخرین گزینه “افزودن” است. آن را لمس کنید تا بتوانید دستگاه جدیدی به اپلیکیشن خود اضافه کنید.