بله، به صورت پیش فرض شماره ای که اولین بار دستگاه را ثبت کرده، مالک دستگاه شناخته می شود. در صورتی که بخواهید از طریق گوشی دیگری نیز دستگاه خود را کنترل کنید بعد از فشردن دکمه + در پایین برنامه و اسکن کد QR سریال دستگاه از روی کارت، کد فعالسازی به شماره مالک دستگاه ارسال می شود. آن را وارد کنید تا دستگاه به گوشی جدید اضافه شود.