برای شناسایی شبکه ی وای فای، 5 ثانیه دکمه ی پاور روی دستگاه را فشار دهید. لیست وای فای های اطراف را نشان می دهد.وای فای مورد نظر را انتخاب کنید و رمز آن را وارد کنید تا ارتباط بین پریز و وای فای برقرار شود.