• هشدار و اطلاع آنی باز و بسته شدن درب
  • گزارش حضور و حرکت افراد در محیط
  • اطلاع آنی از حرکت و جابجایی اشیاء
  • مشاهده وضعیت باز یا بسته بودن درب
  • گزارش ضربه، لرزش و جابجایی اجسام
  • مشاهده وضعیت دمای محیط
  • تاریخچه زمان های باز و بسته شدن درب
  • شنود صدای محیط
  • گزارش کمبود باتري دستگاه
  • و …