با انتخاب آیکن تنظیمات، اولین گزینه “حذف دستگاه” است. آن را لمس کنید تا مالکیت دستگاه و همچنین سوابق مسیرهای آن پاکسازی شود.