دستگاه باید درست در فاصله یک سانتی متری مگنت باشد و دستگاه و مگنت هم‌تراز باشند.

عدم رعایت این موضوع سبب تشخیص نادرست دستگاه میشود.