میزان مصرف شارژ (ریالی و برقی) دستگاه به دو عامل بستگی دارد:

  • میزان ساعات ارسال اطلاعات و فواصل زمانی اعلام نقاط (هر چه فاصله زمانی اعلام نقاط بیشتر باشد، دستگاه مصرف کمتری دارد که از چند ساعت تا چند ماه متفاوت است)
  • میزان استفاده از قابلیت دزدگیر و شنود دستگاه