دکمه + در پایین اپ را انتخاب کنید. سپس کد QR محصول را که روی کارت گارانتی درج شده اسکن کنید تا دستگاه به اپ اضافه شود.به صورت دستی هم میتوانید سریال دستگاه را وارد کنید.
به طور پیش فرض، اولین سیم کارتی که بارکد دستگاه را اسکن و به برنامه اضافه کند، بعنوان مالک دستگاه شناخته می شود. از این پس می توانید وضعیت دستگاه را در اپلیکیشن مشاهده کنید.