زمانی که بخواهید دستگاه را برای کاربری های مختلف استفاده کنید، می توانید گزینه مربوطه را انتخاب کنید. بدین ترتیب تنظیمات پیش فرض برای آن به صورت خودکار اعمال می شود. تفاوت اصلی در این کاربری ها، بازه زمانی ارسال نقاط است. بعنوان مثال خودرو پایدار برای زمانی است که دستگاه داخل خودرو و به برق پایدار (باتری) متصل است. در این حالت، دستگاه در کمترین فاصله زمانی اقدام به ارسال نقاط می کند (تقریبا هر 10 ثانیه یکبار). حالت خودرو ناپایدار برای زمانی است که دستگاه در خودرو است اما به برق متصل نیست. در این صورت، فاصله زمانی ارسال نقاط بیشتر خواهد شد. همچنین در حالت انسان، اشیاء و حیوان نیز به دلیل کمتر بودن سرعت حرکت، فاصله زمانی اعلام نقاط هم افزایش می یابد.