در این حالت سیم کارت برای دستگاه قابل شناسایی و استفاده نیست. برای حل این مشکل موارد ذیل را بررسی کنید:

  • سیم کارت به حالت صحیح درون دستگاه قرار گرفته باشد.
  • اینترنت سیم کارت قابل استفاده باشد. (دارای بسته فعال باشد در غیراین صورت، مصرف آزاد اینترنت فعال باشد. با گوشی موبایل، اینترنت سیم کارت را چک کنید)
  • سیم کارت دارای پین کد نباشد.