مصرف باتری دستگاه به تعداد تماس های دستگاه با تلفن همراه بستگی دارد و هرچقدر تعداد تماس ها بیشتر باشد، شارژ باتری زودتر تمام میشود.

ترجیحا درصورتی که رفت و آمد زیادی در محل نصب دستگاه صورت میگیرد قابلیت تماس را برای حالت تشخیص حضور انسان غیرفعال کنید.