روی آیکون زمانبندی در بخش پریز کلیک کنید. سپس می توانید تنظیم کنید که دستگاه چه روز و چه زمانی روشن یا خاموش شود.