می توانید در بخش تنطیمات پریز اپلیکیشن، هشدار اعلان یا پیامک را فعال یا غیر فعال کنید تا در صورت تغییر وضعیت پریز (خاموش یا روشن شدن) به شما از طریق اعلان یا پیامک اطلاع دهد.