میتوانید در بخش تنظیمات پریز اپلیکیشن، چراغ سفید و بوقی که هنگام قطع برقراری دستگاه پریز با وای فای می شود را فعال یا غیر فعال کنید.