دزدگیر اماکن آگاه مدل S101
تفاوت سنسور آگاه مدل کامل (S101) و مدل اقتصادی (S101b)

سنسور اقتصادی و کامل آگاه در کارکرد های اصلی یکسان هستند اما مدل کامل از قابلیت های بیشتری نسبت به مدل اقتصادی برحوردار است.از این رو مدل اقتصادی دارای قیمت پایین تری نسبت به مدل کامل می باشد.تفاوت سنسور ها شامل: مدل کامل (S101) :